ПЛАН РАДА ЦЕНТРАЛЕ СИНДИКАТА ЕМС ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Преговори за нови Колективни уговор за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, континуирано праћење важећег Колективног уговора, решавање актуелних проблема, у сталном социјалном дијалогу са Послодавцем и по потреби са Оснивачем, усклађивање текста Правила Синдиката ЕМС због промене правног статуса компаније (из ЈП ЕМС у ЕМС АД), додатно ангажовање синдикалних представника у Преговарачком тиму на усклађивању општих аката Друштва због наведене промене, односно склапање нових споразума између СЕМС и ЕМС АД и по потреби израда предлога Социјалног програма.
2. Радно-правна заштита и заступање чланова Синдиката ЕМС (физичка лица) и синдикалних подружница делова Акционарског друштва и издвојених привредних друштава (правна лица) пред Оснивачем и Послодавцем, евентуалне ванредне изборне активности, у складу са Правилима СЕМС, унапређење рада синдикалних органа, израда ID чланских картица СЕМС свим заинтересованим члановима Синдиката ЕМС.
3. Учешће у доношењу и спровођењу заједничких програма Послодавца и Синдиката за: превенцију радне инвалидности, рехабилитацију, безбедност и здравље на раду, превентивне лекарске прегледе, осигурање запослених, специјализоване едукације и тренинге, спортско-рекреативни одмор запослених и учешће у организацији спортских, радних, рекреативних, туристичких, културних и других манифестација.
4. Закључивање Посебног споразума са Послодавцем за активности Спортске секције СЕМС у 2017. години и реализација планираних континуираних, турнирских и других спортско-рекреативних активности.
5. Информисање чланова синдиката путем званичног гласила Синдиката ЕМС – веб-сајта http://www.sindikatems.org.rs, или http://синдикатемс.орг.срб/, огласних табли, синдикалних страна у листу ЕМС, електронском поштом и на формалним и неформалним састанцима.
6. Развој демократских индустријских односа и социјалног дијалога, пословна сарадња са центрима за индустријске односе и развој синдикализма, владиним и невладиним организацијама, као и високошколским установама које дају услуге образовања и обуке на бази едукативних радионица са одмах применљивим практичним знањима и вештинама и одговарајућим акредитованим студијским програмима који омогућавају ЕСПБ евалуацију, односно формализацију стечених знања повереникa и чланствa Синдиката ЕМС.
7. Сарадња са другим синдикатима и асоцијацијама синдиката, подршка и учешће у протестним и другим акцијама, активно учешће у раду Секретаријата за пренос електричне енергије регионалне синдикалне мреже RETUN-SEE (Regional energy trade unions network of south eastern Europe), учешће у организацији и реализацији VII Сусрета чланова синдиката из електропреносних компанија југоисточне Европе.
8. Реализација уговора „Бизнет”, Централе СЕМС и синдикалних подружница делова Друштва и издвојених ПД, са компанијом „Телеком Србија А.Д.”
9. Снабдевање чланова Синдиката ЕМС огревом (угаљ, дрва и пелет).
10. Издавање седмог броја СЕМС зборника књижевних и ликовних стваралаца – алманаха „Колонада“ и друга подршка стваралаштву чланова Синдиката ЕМС.
11. Учешће у хуманитарним и донаторским акцијама.
12. Опремање канцеларије Централе Синдиката ЕМС, електронско пословање и дигитализација СЕМС документације, набавка техничких помагала синдикалним активистима, видео конференције синдикалних органа и коришћење друштвених мрежа у синдикалне сврхе.
13. Прослава јубилеја двадесетпетогодишњице Синдиката ЕМС и учешће у обележавању 8. марта, Новогодишњих, Божићних и других празника и друге активности по одлукама синдикалних органа СЕМС.